Skip to content

Problemhundar

Att arbeta med problemhundar
– att symptombehandla eller att ha en helhetssyn

Att rehabilitera hundar med olika former av problematiska beteenden kan göras på många olika sätt – och med skiftande resultat. Att den eller de som arbetar med problemhundar utgår från sin egen kompetens, utbildning och erfarenhet är väl ganska självklart. Detta gäller självklart även för mig. Så när jag här, mycket kortfattat, ska försöka ge en bild av hur jag arbetar med problemhundar utgår jag alltså från just min utbildning, min erfarenhet och den kompetens jag besitter.

Hundägaren utbildas

Först av allt är det bra att ha en slags definition på vad man menar med ”problem”. I många fall kan det ju röra sig om ett tämligen ”vanligt” och ”normalt” hundbeteende som helt enkelt bottnar i att hunden är ung, oerfaren, och outbildad. Eller det kan röra sig om att hundägaren är oerfaren och saknar kännedom om hundar och deras beteenden. I båda fallen är det ju ganska grundläggande och elementära kunskaper som behöver förmedlas och vi har inte ens närmat oss något som skulle kunna diagnostiseras som ett problematiskt beteende.
Men även i de fall en diagnos kan ställas erbjuder jag alltid en ganska gedigen hundägarutbildning, även om det kan se något annorlunda ut beroende på vilken hund man har.
Men alldeles oavsett skälen till varför en hundägare söker sig till mig är huvudsyftet alltid att förmedla så mycket kunskap som möjligt till hundägaren för att denne i sin tur ska få mesta möjliga säkerhet i att kunna hantera sin hund. En av de största vinsterna med detta – i all synnerhet för hundägare med problematiska hundar- är att han eller hon blir oberoende av experthjälp och ganska snart kan reda ut sin situation på egen hand. Det betyder inte att jag inte finns till hand om så skulle behövas men slutmålet är att bibringa hundägaren så pass mycket kunskap att han eller hon alltså själv kan välja hur mycket eller lite hjälp som behövs av en utomstående.

Helhetssyn, inte symptombehandling

En annan mycket viktig aspekt i mitt arbete med problemhundar är helhetssynen på hund.
En känd stressforskare (Lennart Levi) har bland annat sagt ungefär så här om stress: ”stress är som skoskav”. Det är naturligtvis bra med yoga, aromaterapi, meditation etc. men bättre är kanske att ta ur stenen som är upphovet till skoskavet först”. Ungefär så ser jag på hundar med problematiska beteenden. Det är säkert bra med olika sorters träning, ibland rent av nödvändigt men vi måste i första hand se till att eliminera orsakerna till problembeteendet! Allt annat blir bara tillfälliga symptombehandlingar som i bästa fall kan lindra problemen en tid, i värsta fall bara förstärka problemet. Men att finna orsakerna till ett problembeteende hos hund kan ibland innebära ett mycket ihärdigt detektivarbete och kräver ett gott samarbete med hundägaren och i många fall även med en veterinär. Samt ett mycket vaksamt, observant och öppet sinnelag från alla parter.

Resultatinriktad träning

Efter det att diagnosen väl är ställd och vederbörlig utredning med eventuellt medföljande veterinärmedicinsk behandling är genomförd vill jag ha resultat! Och jag vill se förändring ganska snart. Inte bara för att jag är otålig till min natur utan mest därför att en positiv förändring i hundens beteende indikerar att vi är på rätt väg. Om inte en förändring sker snabbt är vi inne på fel spår och då gäller det att så snart som möjligt ändra riktning. Detta är viktigt också för hundägaren som ju ofta är både desperat och ganska nära uppgivenhetens rand och behöver något som återger honom eller henne hoppet så att han eller hon orkar gå vidare. Inte minst är snabba resultat viktigt för hunden av två skäl. Det ena är att det problematiska beteendet gör att hunden far illa (inte alltid men vanligtvis) genom att den exempelvis bestraffas, isoleras eller lämnas ensam, helt enkelt därför att den är omöjlig att ha med i olika sammanhang. Det andra skälet är att ju längre tid ett visst beteende får fortgå desto mer befästs det och desto längre tid tar det att förändra.

Varaktiga resultat

Jag vill också att de resultat vi uppnår ska kvarstå även efter flera år. Ett helhetsgrundande koncept borgar för detta. De hundägare som fullföljt ”programmet” för sin hund vet hur de ska hantera sin hund även i framtiden. Och de vet, inte bara hur deras hund fungerar, de har också en ganska god kännedom om hunddjuret som art och de har till och med lärt sig en hel del om sig själva. För mig innebär detta sammantaget en positiv och nödvändig feedback i mitt arbete och i ett gott och varaktigt slutresultat ligger också en stor del av min yrkesstolthet.

Mickie Gustafson