Fördjupning olycksfall relaterat till hund

I denna uppgift ska du hitta ytterligare ett fall/incident som publicerats i media rörande olyckor med hundar, antingen med andra djur eller människor. Det spelar ingen roll om händelsen skett i Sverige eller utomlands.

Ge en beskrivning av vad som skett och vad som föranlett händelsen . Om detta inte framgår kan du delge dina egna reflektioner kring händelsen. Avsluta arbetet med hur du tror att incidenten/olyckan hade kunnat förebyggts eller undvikits.  Vad är din bedömning av vilka faktorer som bidragit till händelsen. 

Du får använda dig av artiklar, google m.m. för att samla information. Glöm inte att hänvisa till alla dina olika källor i arbetet genom att lägga till länkarna längst ner i ditt inskickade arbete.

Ladda upp ditt arbete nedan.