Transaktionsanalysen del 1

Som du ropar får du svar. ”Snabbkurs” i kommunikation

Del 1 Att tala från ”rätt nivå”
Med kropp, ansikte, ord och gester utrycker vi en mängd olika saker. I rollen som exempelvis partner, förälder, kursledare, lärare etc. försöker vi förmedla viss information. Detta är naturligtvis självklart och behöver nog knappast kommenteras. Men det som inte alltid är lika självklart är sättet vi förmedlar vårt budskap på eller hur vi bäst ska få fram det vi vill.

Språket som verktyg 
När vi pratar och umgås med människor kan de få oss att må på olika vis. En del får oss att känna oss väl till mods, de sprider glädje, får oss kanske att känna oss kloka eller rent av unika. Men det finns också människor som kan få oss att känna oss ”dumma”, underlägsna och ganska obehagliga till mods. Oftast vet vi inte vad det är dessa människor säger eller gör som påverkar oss på detta vis (det vet de oftast inte själva heller). Men bara genom vårt språkbruk (som naturligtvis också avslöjar vad vi tycker och känner) kan vi sprida olika slags känslor hos våra medmänniskor. Av bland annat det skälet kan det, för alla som på något vis arbetar med andra människor eller för alla som ”bara” lever och umgås med andra människor, finnas många fördelar att förstå just hur språket påverkar oss, både det talade och det ”outtalade”. Följande inte enbart en ”snabbkurs i livets språk” utan också ett försök att förmedla en av de språkmodeller som jag själv funnit ovärderlig, såväl i mitt privatliv som i mitt arbete som psykolog, vägledare, mentor och ”undervisare”.

Beter vi oss som vuxna, som barn eller som ”fostrande” föräldrar?
TA använder sig av en tredelad modell som kallas jag-tillståndsmodellen. Dessa jag-tillstånd består av en uppsättning tankar, känslor och beteenden. När vi använder oss av de resurser vi har till vårt förfogande som vuxna och därmed agerar, tänker och känner utifrån det som sker här och nu befinner vi oss i Vuxen-jag. När vi befinner oss i vår Vuxen samlar vi fakta, behandlar data, funderar och försöker göra objektiva bedömningar.   När vi agerar, tänker och känner så som våra föräldrar eller annan eller annan föräldrafigur befinner vi oss i vårt Föräldra-jag. Föräldern tänker, handlar och känner ofta utifrån attityder snarare än väl, genomtänkta värderingar. I sin Förälder kan man vara omhändertagande och omvårdande, detta kallas den Omvårdande Föräldern. Men vi kan också vara auktoritära, ”moralistiska” och värderande, detta kallas den Kontrollerande Föräldern. När vi tänker, känner och beter oss som vi gjorde när vi var barn befinner vi oss i vårt Barn-jag. När vi befinner oss i vårt Barn kan vi vara skapande och använda vår fantasi. Barnet i oss kan vara lekfullt, uppleva glädje eller sorg men också vara tjurigt och trotsigt. Det ena kallas det Fria Barnet, det andra det Anpassade barnet.

Starkt förenklat skulle man kunna säga att den Vuxne ”tänker”, Föräldern ”tycker” och Barnet ”känner”.

Figur 1 Olika nivåer, olika jag-tillstånd

 

      Alla använder vi oss av samtliga tre jag-tillstånden, om än i växlande grad, något annat är heller inte eftersträvansvärt. Det finns inget jag-tillstånd som är bättre eller sämre än något annat. Möjligtvis kan ett jag-tillstånd ibland behöva tonas ned för att ge utrymme för någon av de andra jag-tillstånden.
   När vi talar med varandra så talar vi utifrån dessa tre jag-tillstånd och vi kan växla mellan dem, beroende på vem vi talar med eller i vilken situation vi befinner oss. Men också till stor del beroende på vår egen personlighet och medvetenhet. (Av gammal vana, ovilja eller av omedvetenhet kan vi naturligtvis bli låsta och ha svårt att växla mellan de olika nivåerna).,

Samtal utan avbrott
Så länge vi sänder budskap och får svar från den förväntade nivån kan vår konversation pågå utan avbrott. Detta kallas komplementära transaktioner (Se figur 2).

Figur 2 Komplementära transaktioner

Kommunikation som förflyter utan komplikationer. Budskap sänds och tas emot enligt förväntan.

Kommunikation från ”fel” nivå
Men ibland bryts kommunikationen och den kan kännas näst intill omöjlig att genomföra. Detta beror ofta på att den ena parten sänt ett budskap från en nivå och förväntar sig svar från komplementär nivå. När så inte sker blir sändaren tvungen att antingen byta nivå, avbryta kommunikationen eller envist framhärda på ”sin egen nivå” med mycket skiftande resultat. Detta kallas korstransaktioner. (Se Figur 3).

Figur 3. Korstransaktioner

Svar sänds från annan än den förväntande nivån.

Detta var exempel på det som kallas enkla transaktioner. Utöver detta finns också mer komplicerade transaktioner, så kallat dubbla och dolda transaktioner. Dessa pågår så att säga på två nivåer, den ena nivån är det som ”hörs”, det som transaktionen synes handla om, den andra nivån är det som sägs mellan raderna och som kanske inte alls har att göra med det som sägs. Samtliga transaktioner kan på olika sätt korsas och fördubblas så att det kan bli ett riktigt intressant men också mycket svårdefinierat sammelsurium.

                                                                    © 2022 Karisma Utbildning/Mickie Gustafson