Partner

Kort om pappan/partnern/medförälderns roll under graviditet, förlossning och första tiden efter förlossning.

I detta avsnitt behandlar vi en del av det som exempelvis kan förväntas och behövas av medföräldern (eller de som finns i närheten). Viktigt är att återigen poängtera att alla familjers strukturer och behov ser olika ut, därför varierar detta självklart. Fortsättningsvis utgår vi från ett psykologiskt, biologiskt/antropologiskt och sociologiskt perspektiv som bygger på forskning, teorier och erfarenheter inom flertalet områden. Nu fokuserar vi på att få förlossningen och postpartumtiden så harmonisk och stressfri som möjligt. Där kan partnern och/eller familj, vänner spela en avgörande roll. 

Vad förväntas under förlossningen

Det kan vara bra att tillsammans prata om önskemål kring förlossningen och på det viset också försöka röna ut vilket form av stöd som förväntas. Oavsett vad ni kommer fram till brukar gemensamt för de flesta vara att de önskar att deras partner skall vara lyhörd och uppmärksam. Du känner din partner bäst och detta ger ett stort försprång till att kunna tolka de signaler som sänds ut sådant som exempelvis vårdpersonal helt kan missa, om ni dessutom diskuterat vad som är viktigt innan så ger detta ytterligare stadga.
   Något som Ina May Gaskin också har talat om är att kvinnan under förlossningen är bör flytta fokus från huvudet och istället neråt, tanken är att blodflödet ska öka runt det vaginala området, detta menar hon att kvinnor allmänt är dåliga på att förstå men att män och deras kroppar ofta förstår bättre. Kvinnor som är rädda eller oroliga för att föda eller exempelvis rädda för att få skador i slutskedet fokuserar på just detta och är således mer ”i sin hjärna än i sin kropp”. Skulle män tänka lika mycket under en erektion så vet de flesta vad som skulle hända.

Hur kan jag som partner underlätta amning

Om vi ser till hur det skulle se ut mer naturligt för människan så är hon som många andra djur en flocklevande varelse. Detta betyder att när hon föder sin avkomma är hon omgiven av familj som kan stötta och hjälpa. Tyvärr ser det sällan ut så i dagens samhälle och trots att vi anser oss ha en skaplig skara bra vänner och stor familj, lever de flesta av oss i tvåsamhet. Detta innebär att partnern får agera den trygghet som gruppen/flocken skulle utgöra, som partner har du alltså en viktigare uppgift än du kanske tror. Det kan vara lätt som partner, både innan och under förlossning/amning, och den första tiden uppfatta sin roll som degraderad eller mindre viktig men så är inte fallet. Att finnas där som stöd och bistå med praktisk hjälp är absolut ovärderligt. Det är detta som ger en bra grund och den trygghet som behövs för att få en bra start. När jag talar med kvinnor som har haft en bra upplevelse av förlossning, amning och den första tiden så finns oftast en gemensam nämnare: det har funnits en pappa/partner, far- morförälder eller nära vän (allra bäst alltihop) som utgjort ett stöd både praktiskt och känslomässigt. Någon som lyssnat på oro, funderingar eller gnäll, någon som serverat maten på armstödet till amningsfåtöljen, någon som hämtat vatten eller hjälpt med tvätt och städ, någon som förstår att denna period är värdefull och det inte finns någon brådska att kasta sig tillbaka in i ekorrhjulet.

Fadersrollen/partnerns roll

I de allra flesta samhällen innebär tiden efter förlossning mycket, om inte nästintill uteslutande, fysisk kontakt och anknytning mellan mor och barn och man kan som partner kännas sig aningen överflödig. Men partnern har en annan viktig roll under denna tid (se ovan). I vårt samhälle finns idag vanligtvis en press på att båda parter ska vara lika mycket förälder, vilket innebär att göra lika mycket av samma sak. Detta kanske fungerar rent jämställdhetsmässigt men fyller inte alltid någon funktion psykologiskt eller biologiskt.
   För att förstå begreppet lika mycket förälder, måste vi bryta ner vad föräldraskap i praktiken innebär. Om vi skulle hävda att föräldraskap uteslutande handlar om psykisk eller fysisk kontakt med barnet skulle vi vara ute på djupt vatten. I praktiken är föräldraskap så mycket mer och det finns ett livspussel runtomkring som måste gå ihop för att göra det möjligt. Om vi för tydlighetens skull målar upp ett scenario och ponerar att vi får följa en familj i nutida Sverige som precis fått sitt första barn. Mamman ammar barnet och pappan stöttar, servar mm. Hon känner sig trygg, respekterad och hörd och kan släppa mycket av praktiska saker som skulle kunna bli stressorer. Därför kan hon knyta an till barnet på bästa sätt och vänja sig vid sin nya roll. Som partner vänjer man sig också vid sin nya roll även om den, precis som mammans, kommer anta olika skepnader. Just nu innebär det en servande föräldraroll/partnerroll, en roll som  både mamman och pappan kommer att erhålla mer eller mindre under barnets uppväxt. Så i början innebär alltså partnerns roll att finnas där och stötta, rent praktiskt serva, klappa på mamman, hålla barnet när mamman behöver avlastning, sitta och mysa, byta på barnet etc. På detta vis skapas anknytning mellan barnet och fadersfiguren och sker lika naturligt som till mamman och innebär inte att pappan måste flaskmata eller dyl. för att få samma förutsättningar som mamman. Dessutom förstärks banden mellan föräldrarna. 

Faderns olika funktioner

Philip Hwang (psykolog och professor i tillämpad psykologi) beskriver i sin bok Faderskap pappans olika funktioner och vi ska beröra några av dem i detta stycke. Han delar in dessa funktioner i 5 delar: biologisk, ekonomisk, social, intellektuell och känslomässig. Den biologiska menar Hwang bidraget till barnets tillkomst (kommer inte gå närmare in på den delen här du jag utgår från att kunskap om detta redan finns;)
Beroende på samhällsnormer och kultur är nedanstående funktioner olika centrala och olika framträdande. I vår kultur erhålls alla dessa funktioner ofta av en och samma person medan de i många andra kulturer delas av flera personer i samma släkt/grupp.

Ekonomisk funktion

I traditionella samhällen finns ofta en utbredd samverkan mellan pappan och barnen där fadern försörjer barnen. Ofta börjar barnen tidigt bidra till hemmets försörjning på ett eller annat vis och hjälper föräldrarna på ålderns höst. I vårt samhälle är fadern också ofta en symbol för ekonomisk trygghet och den ekonomiska bördan läggs ofta på mannen. Därför kan den blivande pappans reaktion på en graviditet eller på den nya rollen som pappa ibland tolkas som överdrivet praktisk/ekonomisk. Trots att vi idag lever annorlunda och vanligtvis delar på ekonomin så finns denna känsla ofta kvar.

Intellektuell funktion

Det finns forskning som visar att pappan har en stor betydelse för vissa av barnets intellektuella förmågor. Dessa förvärvar barnen (främst pojkar) genom att observera och göra som fadern gör. Inlärningsstudier som gjorts i icke-västerländska samhällen visar på att det mycket sällan förekommer muntliga instruktioner, utan barnen lär sig genom att observera och imitera. Forskning i både Europa och USA visar att pojkar i genomsnitt har bättre rumslig föreställningsförmåga än flickor, vilket bland annat påverkar matematisk förmåga. Medan flickor i genomsnitt har bättre språklig förmåga, vilket påverkar förmågan att kunna uttrycka sig i både tal och skrift. En del socialantropologer anser att mäns behov av rumslig föreställningsförmåga är biologisk och påverkar pojkens/mannens chanser att föra sina gener vidare genom att vara attraktiv för många kvinnor men också för att kunna vara en god familjeförsörjare för sin familj, och att detta underlättas genom en skicklighet att styra den materiella omgivningen, vilken i sin tur underlättas av rumslig föreställningsförmåga.

Känslomässig funktion

Den känslomässiga relationen mellan far och barn kännetecknas i de flesta kulturer av en viss respekt/aktning gentemot pappan. Detta kan visa sig genom sådant som att barnet inte får säga emot eller talar med lägre röst när pappan är i rummet. I några industrisamhällen, bland annat Sverige, visar barnen förhållandevis lite aktning för pappan. Det har föreslagits att den känslomässiga jargongen i familjen kan jämföras med just det samhällets politiska organisation dvs. ett demokratiskt samhälle ger en mer demokratisk, jämlik ”familjeton” medan en mer diktatorisk ger en mer hierarkisk känslomässig familjekonstruktion.
   Både europeiska och amerikanska undersökningar har visat på pappans betydelse för barnets könsidentifikation samt relation till det motsatta könet. Framförallt flickors inställning till umgänget med pojkar påverkas av faderns frånvaro. Detta påverkas emellertid av på vilket sätt eller av vilken anledning fadern är frånvarande. Vissa forskare menar också att fadern påverkar söners aggressiva beteende. Det känns viktigt att poängtera att vissa av de studier som bland annat visat på aggressivitet och kriminalitet hos unga pojkar med frånvarande fäder har en del av dessa pojkar haft aggressiva frånvarande pappor och/eller pappor som varit frånvarande på grund av fängelsevistelse.
Intressant kan vara att reflektera över huruvida för lite respekt gentemot föräldrarna också i förlängningen påverkar respekten gentemot gränser, andra individer och sig själv.


Social funktion

I många icke-industriella samhällen är familjen den absolut viktigaste konstruktionen, då den ger individer trygghet som inte finns att tillgå någon annanstans. I många av dessa samhällen är fadern, genom sin sociala funktion, otroligt viktig för barnet. Några av pappans viktigaste funktioner är att ge barnet en samhörighet och tillhörighet som gör att barnet kan växa upp tryggt.
   Det finns studier inom bland annat antropologi som visar att mannens testosteron sänks i samband med att barnet föds. Detta påverkar och gör mannen mer vårdande för att skapa en god anknytning, kanske inte bara till barnet utan till mamman också. Det är viktigt att förstå att trots denna sänkning av testosteron blir inte mannen fullt ut som en mamma (även om en man kan ta denna roll ifall det skulle behövas, som i de fall där det inte finns en närvarande mamma). Det jag vill peka på är att det finns en nödvändig och biologisk skillnad.
Istället för den vårdande och ömma innefattar pappans/partnerns roll ofta istället sådant som lek, fysisk aktivitet, kognitiva uppgifter såsom problemlösning och risktagande. Alla dessa exempel drar fördel av en mindre vårdande sida och påverkar barnets utveckling, faderns roll växer således i takt med att barnet växer.
    I den stund vi anser att pappan/partnern har en annan roll så kan vi undvika många konflikter, krav och känslan av otillräcklighet och/eller konkurrens. I många mer traditionella kulturer ses faderns roll som lika viktig som mammans utan att han för den skull måste simulera amning, flaskmata eller på olika sätt föröka vara som en mamma för att vara lika viktig.

 

                                                                   © 2022 Karisma Utbildning/Casandra Fujima

Nedan följer videomaterial:

Attachment role of the father

 

Attachment – The Role of the Father
Denna video behandlar ungefär det som tagits upp i föregående video och de första delen kan studeras för ytterligare förklaring (fram till 4:46), resten av videon berör mer utvärdering, granskning och hur man skriver en forskningsrapport.